Taisyklės WakeUp plaukimas vandenlente

Registruojantis plaukimui tiek besiregistruojantis asmuo, tiek kiti asmenys plaukiantys kartu, registruotu laiku, privalo susipažinti su taisyklėmis ir jų laikytis

 

 1. Bendrosios nuostatos
  • Wake Up Kaunas vandenlenčių parkas (toliau – Vandenlenčių parkas) – tai UAB „Pirmoji grupė“ priklausantys vandenlenčių parkai, veikiantys Raudondvario pl. 161A, Kaune, Lampėdžio ežere ir Kovo 11-osios g. 26, Kaunas Girstučio baseinas. Plaukimas vyskta vandenyje.
  • Vandenlenčių parko lankytojas (toliau – Lankytojas) – tai asmuo, kuris naudojasi Vandenlenčių parko teikiamomis paslaugomis ir atsiskaito už suteiktas paslaugas pagal vandenlenčių parko nustatytus įkainius.
  • Vandenlenčių parko darbuotojas (toliau – Darbuotojas) – UAB “Pirmoji grupė” priklausančio vandenlenčių parko darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ar kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais pagrindais.
  • Vandenlenčių Parko teikiamų paslaugų kainas nustato Operatorius. Plaukimo ir kitų paslaugų kainos skelbiamos Interneto svetainėje ir Parko kasoje.
  • Lankytojai bilietus gali įsigyti, interneto svetainėje, tiek Parke esančioje kasoje.
  • Prieš patvirtinant pasirinktą plaukimo laiko rezervaciją, Lankytojas privalo patvirtinti savo įsipareigojimą laikytis šių Taisyklių.
  • Laiko rezervacija plaukimams gali būti apribota:
   1. dėl per didelio Lankytojų skaičiaus;
   2. vykstant uždariems renginiams;
   3. dėl techninių kliūčių;
   4. kitais parko administracijos nustatytais atvejais.
  • Į plaukimo kainą yra įskaičiuota apsauginės liemenės ir šalmo nuoma.
  • Rezervuojant plaukimo laiką interneto svetainėje yra nustatomas 15 minučių rezervavimo, duomenų pateikimo ir apmokėjimo terminas, kurio metu laikas yra laikinai rezervuojamas. Neatlikus mokėjimo, nesuvedus visų būtinų informacijos laukų, per nustatytą 15 minučių terminą, laikina rezervacija yra panaikinama ir pasirinktas laikas grąžinamas į laisvo laiko registrą, kur jį gali rezervuoti ir įsigyti bet kuris kitas Klientas.
  • Apie atliktą sėkmingą rezervaciją ir atliktą mokėjimą, Klientas yra informuojamas el. laišku, kuris yra patvirtinimas, kad laikas yra rezervuotas ir paslauga bus suteikta. Prašome šį el. laišką išsisaugoti ir personalui paprašius parodyti, kaip patvirtinimą, kad paslauga yra užsakyta ir apmokėta.
  • Neatvykus 10 minučių iki rezervuoto laiko pradžios (rekomenduojamas laikas 20 minučių), ir neužsiregistravus paslaugos suteikimui, parko personalas vienašališkai, turi teisę šį rezervuotą laiką anuliuoti ir/arba savo nuožiūra perleisti kitam Klientui. Tokiu atveju sumokėta kaina Klientui nėra grąžinama ir nėra kompensuojama.
  • Negalint suteikti paslaugos, dėl gamtinių sąlygų (vėjo, lietaus, krušos, audros, žaibavimo, bangavimo ir kt.,) ar dėl įrangos gedimo, sumokėta kaina Klientui nėra grąžinama ir nėra kompensuojama.
 2. Wake Up Kaunas vandenlenčių parko lankytojo teisės
  • Lankytojas, turi teisę naudotis Wake Up Kaunas vandenlenčių parko trasa (toliau – Trasa), bei reikalinga įranga, susimokėjęs vadovaujantis vandenlenčių parko nustatytais įkainiais.
  • Lankytojas turi teisę gauti visa reikalingą informaciją, susijusią su vandenlenčių parko teikiamomis paslaugomis, kuri reikalinga jo saugumui, bei teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti.
  • Lankytojas turi teisę naudotis vandenlenčių parkui priklausančiais tramplinais, bei kitais vandenyje esančiais laikinais įrenginiais, tačiau tik objektyviai įvertinęs savo įgūdžius ir fizinį pasiruošimą. Vandenlenčių parkas už asmens patirtas traumas, ar kitus sužalojimus neatsako.
  • Tramplinais, bei kitais laikinais vandens įrenginiais vandenlenčių parko lankytojas turi teisę naudotis tik plaukdamas nuosava, arba nuomuota vandenlente.
 3. Wake Up Kaunas vandenlenčių parko lankytojo pareigos
  • Vandenlenčių parko lankytojas registruojantis plaukimui ir/ar atvykdamas su grupe, privalo susipažinti ir laikytis Vandenlenčių parkas tvarkos ir taisyklių. Registruojantis ir atvykstant plaukti Lankytojas patvirtina, kad yra susipažinęs su tvarka ir taisyklėmis, bei įsipareigoja jų laikytis, kitu atveju Lankytojui draudžiama naudotis Vandenlenčių parko teikiamomis paslaugomis.
  • Lankytojas privalo išklausyti instruktažą, atlikti fizinį kūno apšilimą,plaukimo metu dėvėti apsauginį šalmą, neskęstančią liemenę. Lankytojas privalo įvertinti, kad plaukimo trasoje pastatytos triukų figūros (tramplinai), plaukiama su įranga, bei galimi smūgiai į vandenį.
  • Vandenlenčių parko lankytojas privalo elgtis drausmingai, klausyti Vandenlenčių parko darbuotojų nurodymų, gerbti viešąją tvarką.
  • Vandenlenčių parko lankytojas, besinaudojantis vandenlenčių parko paslaugomis, privalo būti blaivus, neapsvaigęs nuo psichotropinių ar kitų medžiagų.
  • Lankytojui draudžiama naudotis vandenlenčių parko įranga sergant užkrečiamomis, ar kitomis ligomis.
  • Vandenlenčių parko lankytojas, turintis sveikatos sutrikimų, dėl čiuožimo vandenlente turi pasikonsultuoti su savo gydytoju ir prisiimti visa atsakomybę už betkokį galimą sveikatos sutrikimą. Nerekomenduojama plaukti vandenlente nėščioms moterims, kūdykiams, taip pat vaikams ir suaugusiems, kurie turėjo galvos, kalklo, stuburo ar kitų kaulų ar raumenų sistemos traumų.
  • Vandenlenčių parko lankytojas sulaužęs ar kitaip sugadinęs vandenlenčių parko įrangą ar kitus parko priklausinius, privalo atlyginti vandenlenčių parkui padarytą žalą pagal tikrąją daikto vertę.
  • Lankytojas yra atsakingas už savo asmeninių daiktų saugumą. Vandenlenčių parko personalas suteikia patalpą asmeniniams daiktams laikyti čiuožimo metu, tačiau už jų saugumą neatsako.
  • Vandenlenčių parko lankytojas sužeidęs kitą lankytoją, ar pašalinį asmenį, si sugadinęs kito asmens ar lankytojo turtą, sprendžia kilusį ginčą, UAB “Pirmoji grupė” nedalyvaujant.
  • Pažeidus vandenlenčių parko naudojimosi taisykles lankytojas gali būti pašalintas iš vandenlenčių parko. Pinigai už suteiktas paslaugas negrąžinami.
 4. Saugaus plaukimo vandenlentėmis rekomendacijos
  • Prieš kylant iš vandens, lankytojas privalo skirti sau pakankamai laiko saugiai pasiruošti.
  • Lankytojas privalo įvertinti savo galimybes, neatlikinėti sudėtingų triukų tam nepasiruošus. UŽ PATIRTAS TRAUMAS YRA ATSAKINGAS PLAUKIANTIS ASMUO.
  • PLAUKIANTIS VANDENLENTE ASMUO ĮVERTINA IR SUVOKIA, KAD PLAUKIMO METU NAUDOJAMI MECHANINIAI ĮRENGIMAI, TRIUKŲ ĮRENGINIAI IR PRAMOGA VYKSTA VANDENYJE. KIEKVIENAS PLAUKIANTIS VANDENLENTE ĮVERTINA RIZIKĄ IR PRISIIMA ASMENINĘ ATSAKOMYBĘ UŽ PATIRTAS TRAUMAS.
  • Lankytojas privalo informuoti instruktorių, jei turi mažai praktikos, ar ruošiasi mokintis naujų triukų.
  • Prieš plaukiant vandenlente rekomenduojama nusiimti papuošalus, aštrius ar neatsparius drėgmei daiktus. Rekomenduojama pasirūpinti tinkama įranga plaukimui. Wake Up Kaunas parke teikiamos hidrokostiumų ir vandenlenčių nuomos paslaugos.
  • Plaukimas vandenlente gali būti neatliekamas ar nutraukiamas dėl netinkamų oro sąlygų ar kitų keliančių grėsmę lankytojų saugumui aplinkybių.
 5. Baigiamosios nuostatos
  • Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Visi tarp lankytojo ir UAB „Pirmoji grupė“ kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai rašytinį prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustaryta tvarka, pagal UAB „Pirmoji grupė“ buveinės vietą.

Dėl COVID-19 situacijos, Vandenlenčių parke įvestos papildomos distancijos ribojimo, sanitarinės higienos, saugaus lankymosi priemonės.

2022 05 01 redakcija